Specula Revista de Humanidades y Espiritualidad

Buscador

GALENISME I MEDICAMENTS EN ELS SERMONS DE SANT VICENT FERRER

Resumen

Les fonts que inspiraren els sermons de sant Vicent Ferrer han estat objecte de nombrosos estudis. No ha estat tan freqüent, però, que s’hi hagen dedicat investigacions sobre l’ús que el predicador valencià va fer de la ciència i de la medicina per tal d’explicar al seu auditori els continguts propis de la teologia. Els sermons vicentins es troben ben atapeïts d’elements relacionats amb la salut i la malaltia, les teràpies i els seus practicants. En particular, el galenisme, com a sistema mèdic imperant, apareix reflectit d’una manera molt precisa. En aquest cas, ens centrarem en els medicaments com a recurs homilètic, com a teràpia molt comuna i, per tant, ben comprensible pels oients. Aquesta aproximació ens permetrà no només entendre millor els recursos del predicador, sinó també obtenir un major coneixement de la percepció que els homes i les dones tenien d’aquests remeis terapèutics, la seua acceptació i el seu rebuig.

Citas

Alòs-Moner i de Dou, R. (1910). Inventaris de castells catalans (segles xivxvi). Estudis Universitaris Catalans (4), 129-192.

Ausécache, M. (2018). Le médicament au coeur de la relation médecin/patient chez Gilles de Corbeil. A Ph. Rieder i F. Zanetti (Eds.), Materia medica: savoirs et usages des médicaments aux époques médiévales et modernes (pp. 53-71). Ginebra: Droz (Rayon Histoire de la Librairie Droz, 7).

Barrera, N. (2015). Mundo espiritual y mundo material en el De proprietatibus rerum de Bartholomaeus Anglicus (Tesi doctoral). Barcelona: Universitat de Barcelona. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/102107

Batlle, J. Inventari post mortem de Francesc Torra, apotecari manresà (any 1386). Academia.edu, inèdit (s. d.), 1-14.

Bartholomaeus Anglicus (1492). De proprietatibus rerum. Norimbergae: Antonius Koberger. http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X531669164&idioma=0

Bellés, E. (2016). Els bestiaris catalans: estat de la qüestió (Treball de fi de grau). Barcelona: Universitat de Barcelona. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/102650

Bénézet, J-P. (1999). Pharmacie et médicament en Méditerranée occidentale (xiiie-xvie siècles). Paris: Honoré Champion.

Carré, A. (Ed.). (2014). Jaume Roig, Espill. Barcelona: Barcino.

Cátedra, P. M.ª (1994). Sermón, sociedad y literatura en la Edad Media: san Vicente Ferrer en Castilla (1411-1412). Salamanca: Junta de Castilla y León/ Consejería de Cultura y Turismo.

Cifuentes, L. (2011). La cirurgia i la guerra en temps de Jaume I. A M. T. Ferrer i Mallol (Ed.), Jaume I: commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I (pp. 843-862). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Vol. 1.

Cifuentes, L. i García Ballester, L. (1990). Els professionals sanitaris de la Corona d’Aragó en l’expedició militar a Sardenya de 1354-1355. Arxiu de Textos Catalans Antics (9), 183-214.

Colon, G. (Dir.). Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain. https://www.iec.cat/faraudo/

Demeter, B. J. (2017). Reappraising Piero di Cosimo’s serpents: the role of vipers in Renaissance Florence. Renaissance Studies, 32(4), 638-659.

Ferragud, C. (2005). Medicina i promoció social a la baixa Edat Mitjana (Corona d’Aragó, 1350-1410). Madrid: CSIC.

Ferragud, C. (2014). Medicina i religió a la baixa Edat Mitjana: el rerefons mèdic de les pràctiques penitencials en els sermons de sant Vicent Ferrer. Scripta (3), 27-45.

Ferragud, C. (2018a). A Multiple Poisoning in the City of Valencia: the Sanxo Calbó’s Crime. A L. Tracy (Ed.), Medieval and Early Modern Murder (pp. 371-394). Woodbridge: The Boydell Press.

Ferragud, C (2018b). La enfermedad y la práctica médica en los sermones de Vicente Ferrer. eHumanista, 39(1), 1-11.

Ferragud, C. (2020). ‘Si col· malalt’: la medicina en l’entorn dels ducs de Gandia. A F. Garcia-Oliver (Ed.), Una comunitat humana al llar de la història: la Safor. Estudis dedicats a Vicent Olaso Cendra (pp. 147-186). Catarroja/ Barcelona: Afers.

Ferragud, C. i Cifuentes, L. Triaguer. Sciència.cat DB voc76 (03/02/2021).

Ferragud, C. i Vela, C. (2018). De l’apothecaire à la maison: la distribution des médicaments au Bas Moyen Âge à partir du cas de la maison nobiliaire des de Tous (Valence, 1446). A Ph. Rieder i F. Zanetti (Eds.), Materia medica. Savoirs et usages des médicaments aux époques médiévales et modernes (pp. 87-104). Ginebra: Rayon Histoire de la Librairie Droz.

Friedenwald, J. i Morrison, S. (1940). The history of the enema with some notes on related procedures. Bulletin of the History of Medicine, 8(1), 68-114.

Garcia Ballester, L. (1988). La medicina a la València medieval. Medicina i societat en un país medieval mediterrani. València: Alfons el Magnànim.

Gil-Sotres, P. (2011-2013). El Antidotario de Arnau de Vilanova: a vueltas con la autenticidad. Arxiu de Textos Catalans Antics (30), 239-253.

Gimeno, F. M. i Mandingorra, M. L. (Eds.). (2002). Sermonario de San Vicente Ferrer. València: Ajuntament de València, 2 vols.

Gimeno, F. M. i Mandingorra, M. L. (Eds.). (2006). Sermonario de Perugia (Convento dei Domenicani, ms. 477). València: Ajuntament de València, 2 vols.

Karamanou, M. i Androutsos, G. (2019). Theriaca Magna: The Glorious Cure-All Remedy. A P. Wexler, History of Toxicology and Environmental Health [I, Toxicology in Antiquity] (pp. 175-183). Waltham / San Diego / Oxford / London / Amsterdam: Academic Press (Elsevier).

Katrizky, M. A. (2001). Marketing medicine: the image of the early modern mountebank. Renaissance Studies, 15(2), 121-153.

López Terrada, M. L. (2002). Las prácticas médicas extraacadémicas en la ciudad de Valencia durante los siglos XVI y XVII. Dynamis (22), 85-120.

Martín, L. (1996). El tigre transformat en serp i la tigressa emmirallada: algunes notes sobre la configuració dels bestiaris catalans. Miscel·lània Germà Colón (5), 15-31.

McVaugh, M. R. (1972). Theriac at Montpellier 1285-1325. Suchoffs Archiv (56), 113-124.

McVaugh, M. R. (Ed.). (1985). Arnau de Vilanova, De amore heroico. De dosi tyriacalium medicinarum (AVOMO, III). Barcelona: Universitat de Barcelona.

McVaugh, M. R (1993). Medicine before the Plague: Practitionners and their Patients in the Crown of Aragon (1285-1345). Cambridge: Cambridge University Press.

McVaugh, M. R. (Ed.) (1996). Guigonis de Caulhiaco, Inventarium sive Chirurgia magna. Leiden / New York / Colonia: Brill.

Montanya, M. (2007). El tribunal de coltellades. Alguns aspectes processals. Lleida: Ajuntament de Lleida / Pagès Editors.

Morenzoni, F. (1989). Exempla et prédication: l’exemple de Jourdain de Saxe. A J. Berlioz i M. A. Polo de Baulieu (Eds.), Les Exempla médiévaux: Nouvelles perspectives (pp. 269-289). París: Honoré-Champion.

Nockels, Ch. (2007). Treating Medieval Plague: The Wonderfuel Virtues of Theriac. Early Science and Medicine (12), 247-283.

Nutton, V. (1994). Humoralism. A W. F. Bynum i R. Porter (Eds.), Companion Encyclopedia of the History of Medicine (pp. 281-291). Taylor & Francis.

Peirats, A. (Ed.). (2010). Jaume Roig, Spill, València: Acadèmia Valenciana de la Llengua. 2 vols.

Perarnau, J. (1995). La compilació de sermons de sant Vicent Ferrer de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, MS. 477. Arxiu de Textos Catalans Antics (4), 213-402.

Panunzio, S. (Ed.). (1963). Bestiaris. Barcelona: Barcino, 2 vols.

Park, K. (2001). Country medicine in the city Marketplace: snakehandlers as itinerante healers. Renaissance Studies, 15(2), 104-120.

Robles, A. (Ed.). (1995). San Vicente Ferrer, Colección de sermones de Cuaresma y otros según el manuscrito de Ayora. València: Ajuntament de València.

Robles, A. (1996). Obras y escritos de San Vicente Ferrer. València: Ajuntament de València.

Rubió i Lluch, A. (2000). Documents per l’història de la cultura catalana mig-eval. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans [reimpr.], 2 vols.

Sanchis Sivera, J. (Ed.). (1927). Quaresma de Sant Vicent Ferrer predicada a València l’any 1413. Barcelona: Institució Patxot.

Sanchis Sivera, J. (Ed.). (1932). Vicent Ferrer, Sermons. Barcelona: Barcino. Vol. 1.

Schib, G. (Ed.). (1975). Vicent Ferrer, Sermons. Barcelona: Barcino. Vol. 3.

Schib, G. (Ed.). (1977). Vicent Ferrer, Sermons. Barcelona: Barcino. Vol. 4.

Schib, G. (Ed.). (1988). Vicent Ferrer, Sermons. Barcelona: Barcino. Vol. 6.

Siraisi, G. (1990). Medieval and Early Renaissance Medicine: An Introduction to Knowledge and Practice. Chicago / London: The University of Chicago Press.

Vernia, P. (Ed.). (1994). Arnau de Vilanova, Antidotario, València: Ajuntament de València, 2 vols.

Watson, G. (1966). Theriac and Mithridatium: A Study in Therapeutics. London: Wellcome Historical Medical Library.

Wittlin. C. et al. (Eds.) (1986-1987) Francesc Eiximenis, Dotzè llibre del Crestià, II.1 i II.2. Girona: Col·legi Universitari de Girona / Diputació de Girona (Obres de Francesc Eiximenis, 3 i 4), vols. 2-I i 2-II.

Ziegler, J. (1995). Medical similes in religious discourse. The case of Giovanni di San Gimignano OP (ca. 1260-ca. 1333). Science in Context, 8(1), 103-131.

Ziegler, J. (1998). Medicine and Religion c. 1300: The Case of Arnau de Vilanova. Oxford: Clarendon Press.

Ziegler, J. (1999). Ut dicunt medici: Medical knowledge and theological debates in the second half of the 13th century. Bulletin of the History of Medicine, 73(2), 208-237.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.