Specula Revista de Humanidades y Espiritualidad

Buscador

SPECULA.
REVISTA DE HUMANIDADES Y ESPIRITUALIDAD


VOLUM 8

Specula és una revista científica adscrita a l’Institut d’Investigació IVEMIR (Institut Isabel de Villena d’Estudis Medievals i Renaixentistes) de la UCV. El títol que designa la revista, Specula, remunta a la tradició medieval, segons la qual tota la creació és un reflex, a mode d’espill, de l’obra de Déu. Existeix tot un corrent d’obres, com ara Speculum Humanae Salvationis, Speculum naturale, Speculum morale, Speculum historiale, Speculum doctrinale, en les quals s’inspira també el valencià Spill de Jaume Roig, que tenen en comú, precisament, la visió ordenada d’un món fet a imatge de Déu; es tracta d’obres de tipus moralitzant, didàctic, sapiencial i enciclopèdic, en què la interdisciplinarietat és més que evident. En aquestes obres, la finalitat de les quals és ensenyar i adoctrinar el receptor, hi ha cabuda per al contingut històric, filosòfic, teològic, literari, mèdic, científic, etc. És des d’aquest vessant compendiador del saber, com a recerca de la veritat científica, a més del rerefons moralitzant i espiritual que s’associa al terme Specula, que s’entén la revista Specula. Revista de Humanidades y Espiritualidad, amb una periodicitat quadrimestral i editada en format electrònic i imprés. L’àmbit temàtic dels estudis que s’hi publiquen, abraça, doncs, les Humanitats i l’espiritualitat, des de diversos enfocaments, seguint la tradició “especular” esmentada: teologia, filosofia, història, cultura, literatura, edició de textos, història de l’art, devoció popular, projectes innovadors en humanitats digitals de textos espirituals medievals, literatura comparada, sempre amb la finalitat última d’estudiar el binomi Humanitats-Espiritualitat. Els períodes que abraça l’àmbit d’estudi de la revista són els segles XIII a XVII, en el conjunt de les llengües romàniques.

En aquest huité volum s’apleguen estudis novedosos en el vessant literari, didàctic, històric, teològic i social.

Inicia el conjunt l'estudi d'Alfredo Troiano, que analitza la presència de les imatges amb un impacte visual i afectiu marcat, que incita a la meditació entre el públic devot en el camí a l'educació en l'afectivitat, partint de l 'Specchio di croce de Domenico Cavalca (1380-1341), de l'Orde de Predicadors de Pisa, format a l'escola de St. Bernardo de Claraval, que promou el cristianisme com una religió de la paraula, única i personal.

En aquest vessant didàctic se centra l' article de Sergio Montalvo, mitjançant l' anàlisi de l' obra dels Castigo y doctrinas que un sabio dava a sus hijas, un breu tractat dels darrers anys del segle XV. Aquesta obra, més enllà del debat misogin sobre la dona, remarca el caràcter pràctic dels ensenyaments que pot traslladar un pare a les seues filles, des d' una voluntat didàctica i doctrinal.

L' article de Germán Redondo Pérez, des de la literatura comparada, centra l' objecte d' estudi en la tradició de l' ars moriendi, concretament a partir de la comparació detallada de cinc arts de ben morir, com a diàlegs literaris representatius dels segles XVI i XVII, que ens ofereix un panorama sobre la concepció de la mort en els Segles d' Or de la literatura espanyola.

En el vessant d'estudi de la literatura i l'hagiografia tardomedieval, l'article de M. Àngels Herrero analitza el model de les confessions espirituals de Gertrudis Maria de la Santíssima Trinitat, construït mitjançant l' ús constant del símil i del símbol com a recurs místic que permet entendre una espiritualitat i una religiositat íntima i devocional entre els segles XVII i XVIII.

Des del punt de vista de la historiografia i de l'anàlisi de textos, l'article d'Alfonso Marini centra el seu objecte d' anàlisi en la qüestió franciscana, amb l'aportació de fonts i l'aproximació als problemes sobre els quals no existeix uniformitat, entre els quals cal destacar les fonts, així com la continuïtat o la possible ruptura entre sant Francesc i l' Ordre dels Frares Menors.

D'acord amb el propòsit de partida de la revista Specula, de reunir estudis interdisciplinaris en el context europeu tardomedieval, l'article de Christiane Raynaud analitza la bellesa de les fortaleses a les Chroniques de Monstrelet i la seua pervivència en els manuscrits de George d'Amboise (Paris, BnF, ms 2678-2679), La bellesa de les fortaleses que es troba en aquestes cròniques mostra la sensibilitat de la societat del moment, entre la tradició francesa i la influència italiana.

En aquesta línia, d'anàlisi de la societat tardomedieval, relacionat amb la promoció de les ciutats i els santuaris, així com de la proliferació del culte, la peregrinació, els rituals i els símbols, que descriuen l'emotivitat i la sensibilitat del moment, tanca el volum l'article de José Carlos Gimenez; Renata Cristina de Sousa Nascimento. En aquest estudi s'aborda el concepte del trasllat de les relíquies, en el cas de les restes de Santa Dolça dels Pobres, la primera dona nascuda al Brasil canonitzada per l'Església Catòlica, les restes corporals de la qual van ser dipositades a la Capella de les Relíquies, construïda per a aquest fi.

En aquest volum 8 de Specula, seguint amb el principi de la ciència en obert, s’indica que els números de la revista estan allotjats al repositori de OSF (Open Science Framework): Peirats, A. (2023, November 23). Specula. Revista de Humanidades y Espiritualidad del IVEMIR-UCV (SRHS). https://doi.org/10.17605/OSF.IO/SHA29. Aquest repositori ja ha estat registrat en OpenDOAR: https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10858.

Specula edita treballs sobre Humanitats i l’espiritualitat en els segles XIII a XVII en el context europeu, tal com s’evidencia en les llengües en què estan escrits els articles que conformen aquest volum. En este sentit, les llengües admeses per a la publicació dels originals són: castellà, valencià, francés, italià, portugués, a més de l’anglés, sempre que suposen una aportació novedosa i original. Des de la direcció de la revista Specula, que s’edita de manera quadrimestral, en gener, maig i setembre, convidem els investigadors a compartir el resultat de la seua recerca científica, sempre atenent al rigor necessari, que es garantirà amb el sistema de revisió per especialistes externs.

ANNA ISABEL PEIRATS NAVARRO
Directora de Specula. Revista de humanidades y espiritualidad.
Directora de l’IVEMIR (Institut Isabel de Villena d’Estudis Medievals i Renaixentistes) - UCV (Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir)
Directora de l’editorial Ultreia de l’IVEMIR-UCV

SPECULA.
REVISTA DE HUMANIDADES Y ESPIRITUALIDAD


VOLUMEN 8

Specula es una revista científica adscrita al Instituto de Investigación IVEMIR (Institut Isabel de Villena d’Estudis Medievals i Renaixentistes) de la UCV. El título que designa la revista, Specula, remite a la tradición medieval, según la cual toda la creación es un reflejo, a modo de espejo, de la obra de Dios. Existe toda una corriente de obras, tales como Speculum Humanae Salvationis, Speculum naturale, Speculum morale, Speculum historiale, Speculum doctrinale, en las que se inspira también el valenciano Spill de Jaume Roig, que tienen en común, precisamente, la visión ordenada de un mundo hecho a imagen de Dios; se trata de obras de tipo moralizante, didáctico, sapiencial y enciclopédico, en las que la interdisciplinariedad es más que evidente. En estas obras, cuya finalidad es enseñar y adoctrinar al receptor, hay cabida para el contenido histórico, filosófico, teológico, literario, médico, científico, etc. Es desde esta perspectiva compendiadora del saber, como búsqueda de la verdad científica, además del trasfondo moralizante y espiritual que se asocia al término Specula, que se entiende la revista Specula. Revista de Humanidades y Espiritualidad, que tendrá una periodicidad cuatrimestral y se editará en formato electrónico e impreso. El ámbito temático de los estudios que se editarán en Specula abarca, pues, las humanidades y la espiritualidad, desde diversos enfoques, siguiendo la tradición “especular” mencionada: teología, filosofía, historia, cultura, literatura, edición de textos, historia del arte, devoción popular, proyectos innovadores en humanidades digitales de textos espirituales medievales, literatura comparada, siempre con el fin último de estudiar el binomio humanidades-espiritualidad. Los períodos que abarca el ámbito de estudio de la revista serán los siglos XIII a XVII, en el conjunto de las lenguas románicas.

En este octavo volumen se reúnen estudios novedosos en la vertiente literaria, didáctica, histórica, teológica y social.

Inicia el conjunto el estudio de Alfredo Troiano, que analiza la presencia de las imágenes con un impacto visual y afectivo marcado, que incita a la meditación entre el público devoto en el camino a la educación en la afectividad, partiendo del Specchio di croce de Domenico Cavalca (1380-1341), de la Orden de Predicadores de Pisa, formado en la escuela de St. Bernardo de Claraval, que promueve el cristianismo como una religión de la palabra, única y personal.

En esta vertiente didáctica se centra el artículo de Sergio Montalvo, mediante el análisis de la obra de los Castigos y dotrinas que un sabio dava a sus hijas, un breve tratado de los últimos años del siglo XV. Esta obra, más allá del debato misógino sobre la mujer, remarca el carácter práctico de las enseñanzas que puede trasladar a sus hijas, desde una voluntad didáctica y doctrinal.

El artículo de Germán Redondo Pérez, desde la literatura comparada, centra el objeto de estudio en la tradición del ars moriendi, concretamente a partir de la comparación detallada de cinco artes de bien morir, como diálogos literarios representativos de los siglos XVI y XVII, que nos ofrece un panorama sobre la concepción de la muerte en los Siglos de Oro de la literatura española.

En la vertiente de estudio de la literatura y la hagiografía tardomedieval, el artículo de Mª. Àngels Herrero analiza el modelo de las confesiones espirituales de Gertrudis María de la Santísima Trinidad, construido mediante el uso constante del símil y del símbolo como recurso místico que permite entender una espiritualidad y una religiosidad íntima y devocional entre los siglos XVII y XVIII.

Desde el punto de vista de la historiografía y del análisis de textos, el artículo de Alfonso Marini centra su objeto de análisis en la cuestión franciscana, con la aportación de fuentes y la aproximación a los problemas sobre los que no existe uniformidad, entre los cuales cabe destacar las fuentes, así como la continuidad o la posible ruptura entre san Francisco y la Orden de los Frailes Menores.

De acuerdo con el propósito de partida de la revista Specula, de reunir estudios interdisciplinares en el contexto europeo tardomedieval, el artículo de Christiane Raynaud analiza la belleza de las fortalezas en las Chroniques de Monstrelet y su pervivencia en los manuscritos de George d’Amboise (Paris, BnF, ms 2678-2679), como muestra de la sensibilidad La belleza de las fortalezas que se encuentra en estas crónicas muestra la sensibilidad de la sociedad del momento, entre la tradición francesa y la influencia italiana.

En esta línea, de análisis de la sociedad tardomedieval, relacionado con la promoción de las ciudades y los santuarios, así como de la proliferación del culto, la peregrinación, los rituales y los símbolos, que describen la emotividad y la sensibilidad del momento, cierra el volumen el artículo de José Carlos Gimenez y Renata Cristina de Sousa Nascimento. En este estudio se aborda el concepto del traslado de las reliquias, en el caso de los restos de Santa Dulce de los Pobres, la primera mujer nacida en Brasil canonizada por la Iglesia Católica cuyos restos corporales fueron depositados en la Capilla de las Reliquias, construida para este fin.

En este volumen 8 Specula, siguiendo con el principio de la ciencia en abierto, indica a los autores de la revista que los números de la revista están alojados en el repositorio de OSF (Open Science Framework): Peirats, A. (2023, November 23). Specula. Revista de Humanidades y Espiritualidad del IVEMIR-UCV (SRHS). https://doi.org/10.17605/OSF.IO/SHA29. Este repositorio ya se ha registrado en OpenDOAR: https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10858.

Specula edita trabajos sobre humanidades y espiritualidad en los siglos XIII a XVII en el contexto europeo, tal como se evidencia en las lenguas en que están escritos los artículos que conforman este número. En este sentido, las lenguas admitidas para la publicación de los originales son: castellano, valenciano, francés, italiano, portugués, además del inglés, siempre que supongan una aportación novedosa y original. Desde la dirección de la revista Specula, que se edita de manera cuatrimestral, en enero, mayo y septiembre, invitamos a los investigadores a compartir el resultado de su investigación científica, siempre atendiendo al rigor necesario, que se garantiza con el sistema de revisión por especialistas externos.

ANNA ISABEL PEIRATS NAVARRO
Directora del IVEMIR (Institut Isabel de Villena d’Estudis Medievals i Renaixentistes) - UCV (Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir)
Directora de Specula. Revista de humanidades y espiritualidad
Directora de Ultreia, editorial del IVEMIR-UCV

SPECULA.
JOURNAL OF HUMANITIES AND SPIRITUALITY


VOLUME 8

Specula is a scientific journal linked to the IVEMIR Research Institute (Institut Isabel de Villena d’Estudis Medievals i Renaixentistes) of the UCV. The title of the journal, Specula, refers to the medieval idea that creation is a mirror reflection of the work of God. Many works of medieval literature, such as Speculum Humanae Salvationis, Speculum naturale, Speculum morale, Speculum historiale, Speculum doctrinale, which also inspired the Valencian work Spill by Jaume Roig, all describe an ordered vision of a world made in the image of God; these are moralizing, didactic, sapiential and encyclopedic works that are inherently disciplinary. In all of these, the purpose is to teach and instruct the recipient, and there is space for content that is historical, philosophical, theological, literary, medical, scientific, etc. It is the idea of an interdisciplinary search for knowledge, connoted by the term Specula, that the magazine is understood and will be published every four months in paper and electronic format.

The thematic scope of the studies to be published in Specula, therefore, includes the humanities as well as religious studies, reflecting different approaches and following the aforementioned “specular” tradition. Topics will include theology, philosophy, history, culture, literature, writing, history of art, popular devotion, innovative projects in digital humanities on medieval spiritual texts and comparative literature, with the ultimate aim of studying the Humanities and Spirituality pairing. The periods covered in the journal will be the thirteenth to the seventeenth century, with articles in all the Romance languages.

This eighth volume brings together innovative studies in the literary, didactic, historical, theological and social fields.

The group begins with the study by Alfredo Troiano, who analyzes the presence of images with a marked visual and affective impact, which incites meditation among the devout public on the path to education in affectivity, starting from the Specchio di Croce of Domenico Cavalca (1380-1341), of the Order of Preachers of Pisa, trained at the school of St. Bernard of Clairvaux, which promotes Christianity as a religion of the word, unique and personal.

Sergio Montalvo's article focuses on this didactic aspect, through the analysis of the work of the Castigos y dotrinas que un sabio dava a sus hijas, a brief treatise from the last years of the fifteenth century. This work, beyond the misogynistic debate on women, highlights the practical nature of the teachings that a father can transfer to his daughters, from a didactic and doctrinal point of view.

The article by Germán Redondo Pérez, from comparative literature, focuses the object of study on the tradition of the ars moriendi, specifically from the detailed comparison of five arts of good dying, as representative literary dialogues of the sixteenth and seventeenth centuries, which offers us an overview of the conception of death in the Golden Ages of Spanish literature.

In the field of the study of late medieval literature and hagiography, the article by M. Àngels Herrero analyzes the model of the spiritual confessions of Gertrude María de la Santísima Trinidad, constructed through the constant use of simile and symbol as a mystical resource that allows us to understand an intimate and devotional spirituality and religiosity between the seventeenth and eighteenth centuries.

From the point of view of historiography and the analysis of texts, Alfonso Marini's article focuses its object of analysis on the Franciscan question, with the contribution of sources and the approach to the problems on which there is no uniformity, among which the sources should be highlighted, as well as the continuity or possible rupture between Saint Francis and the Order of Friars Minor.

Following the initial purpose of the journal Specula, to bring together interdisciplinary studies in the late medieval European context, Christiane Raynaud's article analyzes the beauty of the fortresses in the Chroniques by Monstrelet and their survival in the manuscripts of George d'Amboise (Paris, BnF, ms 2678-2679), as an example of the sensitivity of the fortresses found in these chronicles shows the sensibility of the society of the time, between French tradition and Italian influence.

In this line, of analysis of late medieval society, related to the promotion of cities and sanctuaries, as well as the proliferation of worship, pilgrimage, rituals and symbols, which describe the emotionality and sensitivity of the moment, the volume closes with the article by José Carlos Gimenez and Renata Cristina de Sousa Nascimento. This study addresses the concept of the transfer of relics, in the case of the remains of Santa Dulce de los Pobres, the first woman born in Brazil to be canonized by the Catholic Church whose bodily remains were deposited in the Chapel of the Relics, built for this purpose.

In this volume 8 Specula, following the principle of open science, indicates that the issues of the journal are hosted in the OSF repository (Open Science Framework): Peirats, A. (2023, November 23). Specula. Revista de Humanidades y Espiritualidad del IVEMIR-UCV (SRHS). https://doi.org/10.17605/OSF.IO/SHA29. This repository has already been registered in OpenDOAR: https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10858.

Specula publishes works on humanistic studies and spirituality from the thirteenth to the seventeenth century in the European context, as confirmed by the languages in which the articles in this issue are written. Languages admitted for publication are: Spanish, Valencian, French, Italian and Portuguese, in addition to English. Articles must be hitherto unpublished and original contributions. The management of the journal Specula, which is published quarterly, in January, May and September, invites researchers to share the results of their scholarly research, always paying attention to the necessary rigour, which will be guaranteed by a review system involving external specialists.

ANNA ISABEL PEIRATS NAVARRO
Director of Specula. Revista de humanidades y espiritualidad
Director of IVEMIR (Institut Isabel de Villena d’Estudis Medievals i Renaixentistes) - UCV (Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir)
Director of Ultreia (IVEMIR-UCV)

SPECULA.
RIVISTA DI STUDI UMANISTICI E SPIRITUALITÀ


VOLUME 8

Specula è una rivista scientifica collegata all’Istituto di ricerca IVEMIR (Institut Isabel de Villena d’Estudis Medievals i Renaixentistes) dell’UCV. Il titolo che designa la rivista, Specula, si riferisce alla tradizione medievale, secondo la quale tutta la creazione è un riflesso a specchio dell’opera di Dio. C’è un intero flusso di opere, come Speculum Humanae Salvationis, Speculum naturale, Speculum morale, Speculum historiale, Speculum doctrinale, collegate anche all’opera valenciana Spill di Jaume Roig, che hanno in comune, appunto, la visione ordinata di un mondo fatto ad immagine di Dio; si tratta di opere di tipo moralizzante, didattico, sapienziale ed enciclopedico, in cui l’interdisciplinarietà è più che evidente. In queste opere, il cui scopo è insegnare e istruire il destinatario, c’è spazio per contenuti storici, filosofici, teologici, letterari, medici, scientifici, ecc. È da questa prospettiva complementare della conoscenza, come ricerca della verità scientifica, oltre al background moralizzante e spirituale associato al termine Specula, che viene intesa la rivista Specula, che sarà pubblicata ogni quatro mesi in formato cartaceo e elettronico.

L’ambito tematico degli studi che saranno pubblicati su Specula abbraccia quindi le discipline umanistiche e di spiritualità, da diversi approcci, seguendo la suddetta tradizione “speculare”: teologia, filosofia, storia, cultura, letteratura, redazione di testi, storia dell’arte, devozione popolare, progetti innovativi in discipline umanistiche digitali di testi spirituali medievali, letteratura comparata, sempre con l’obiettivo ultimo di studiare il binomio Studi umanistici e Spiritualità. I periodi coperti dall’ambito di studio della rivista saranno dal XIII al XVII secolo, nell’insieme delle lingue romanze.

L 'ottavo volume raccoglie studi innovativi in campo letterario, didattico, storico, teologico e sociale.

Il volume si apre con lo studio di Alfredo Troiano, che analizza la presenza di immagini dal marcato impatto visivo e affettivo, che incita alla meditazione tra il pubblico devoto sulla via dell'educazione all'affettività, a partire dallo Specchio di croce di Domenico Cavalca (1380-1341), dell'Ordine dei Predicatori di Pisa formati alla scuola di San Bernardo di Chiaravalle, che promuove il cristianesimo come religione della parola, unica e personale.

L'articolo di Sergio Montalvo si concentra su questo aspetto didattico, attraverso l'analisi dell'opera Castigos y dotrinas que un sabio dava a sus hijas, un breve trattato degli ultimi anni del Quattrocento. Quest'opera, al di là del dibattito misogino sulle donne, mette in luce la concretezza degli insegnamenti che essa può trasferire alle figlie, da un punto di vista didattico e dottrinale.

L'articolo di Germán Redondo Pérez, tratto da letterature comparate, focalizza l'oggetto di studio sulla tradizione dell'ars moriendi, in particolare dal confronto dettagliato di cinque arti del buon morire, come dialoghi letterari rappresentativi del XVI e XVII secolo, che ci offre una panoramica della concezione della morte nel Secolo d'Oro della letteratura spagnola.

Nell'ambito dello studio della letteratura e dell'agiografia tardomedievale, l'articolo di Mª. Àngels Herrero analizza il modello delle confessioni spirituali di Gertrude María de la Santísima Trinidad, costruito attraverso l'uso costante della similitudine e del simbolo come risorsa mistica che permette di comprendere una spiritualità e una religiosità intima e devozionale tra il XVII e il XVIII secolo.

Dal punto di vista della storiografia e dell'analisi dei testi, l'articolo di Alfonso Marini focalizza il suo oggetto di analisi sulla questione francescana, con l'apporto delle fonti e l'approccio ai problemi sui quali non c'è uniformità, tra i quali vanno evidenziate le fonti, nonché la continuità o la possibile rottura tra San Francesco e l'Ordine dei Frati Minori.

In accordo con lo scopo iniziale della rivista Specula, di riunire studi interdisciplinari nel contesto europeo tardo medievale, l'articolo di Christiane Raynaud analizza la bellezza delle fortezze nelle Chroniques de Monstrelet e la loro sopravvivenza nei manoscritti di George d'Amboise (Parigi, BnF, ms 2678-2679), come esempio della sensibilità delle fortezze che si trovano in queste cronache mostra la sensibilità della società dell'epoca, tra tradizione francese e influenza italiana.

In questa linea, di analisi della società tardo medievale, legata alla promozione delle città e dei santuari, nonché al proliferare di culto, pellegrinaggio, rituali e simboli, che descrivono l'emotività e la sensibilità del momento, il volume si chiude con l'articolo di José Carlos Gimenez e Renata Cristina de Sousa Nascimento. Questo studio affronta il concetto di traslazione delle reliquie, nel caso delle spoglie di Santa Dulce de los Pobres, la prima donna nata in Brasile ad essere canonizzata dalla Chiesa cattolica i cui resti corporei furono depositati nella Cappella delle Reliquie, costruita a questo scopo.

In questo volume 8 Specula, seguendo il principio della scienza aperta, indica agli autori della rivista che i numeri della rivista sono ospitati nel repository OSF (Open Science Framework): Peirats, A. (2023, November 23). Specula. Revista de Humanidades y Espiritualidad del IVEMIR-UCV (SRHS). https://doi.org/10.17605/OSF.IO/SHA29. Questo repositorio è già stato registrato con OpenDOAR: https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10858.

Specula pubblica opere su studi umanistici e spiritualità dal XIII al XVII secolo nel contesto europeo, come confermano le lingue in cui sono scritti gli articoli che compongono questo numero. In questo senso, le lingue ammesse per la pubblicazione degli articoli sono: spagnolo, valenziano, francese, italiano, portoghese, oltre all’inglese, purché rappresentino un contributo inedito e originale. Dalla direzione della rivista Specula si comunica che pubblica ogni quatro mesi, in gennaio, maggio e settembre, e si invitano i ricercatori a condividere i risultati della loro ricerca scientifica, prestando sempre attenzione al necessario rigore, che sarà garantito con il sistema di revisione da specialisti esterni.

ANNA ISABEL PEIRATS NAVARRO
Directora de Specula. Revista de Humanidades y Espiritualidad
Directora del IVEMIR (Institut Isabel de Villena d’Estudis Medievals i Renaixentistes) - UCV (Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir)
Directora de Ultreia (IVEMIR-UCV)

SPECULA.
REVISTA DE HUMANIDADES E ESPIRITUALIDADE


VOLUME 8

Specula é uma revista científica associada ao Instituto de Pesquisa IVEMIR (“Institut Isabel de Villena d’Estudis Medievals i Renaixentistes”) da UCV. O título da revista, Specula, remete para a tradição medieval, segundo a qual toda a criação é um reflexo, semelhante a um espelho, da obra de Deus. Há toda uma série de obras, como Speculum Humanae Salvationis, Speculum naturale, Speculum morale, Speculum historiale, Speculum doctrinale, em que também se inspira o valenciano Jaume Roig, que têm em comum, precisamente, a visão ordenada de um mundo feito à imagem de Deus; são obras de tipo moralizante, didático, sapiencial e enciclopédico, em que a interdisciplinaridade é mais do que evidente. Nestas obras, cujo objetivo é ensinar e doutrinar o destinatário, há espaço para um conteúdo histórico, filosófico, teológico, literário, médico, científico, etc. É desde essa perspetiva agregadora do conhecimento, como busca da verdade científica, além do fundo moralizante e espiritual que se associa ao termo Specula, que se entende a revista, a qual terá uma periodicidade quadrimestral e será publicada em formato eletrónico e impresso.

O âmbito temático dos estudos a publicar na Specula abrange, portanto, as Humanidades e a Espiritualidade, a partir de diferentes abordagens, seguindo a tradição “especular” acima mencionada: teologia, filosofia, história, cultura, literatura, edição de textos, história da arte, devoção popular, projetos inovadores em humanidades digitais de textos espirituais medievais, literatura comparada, sempre com o objetivo final de estudar o binómio Humanidades-Espiritualidade. O período abrangido pelo âmbito de estudo da revista vai dos séculos XIII ao XVII, no conjunto das línguas românicas.

Este oitavo volume reúne estudos inovadores nos campos literário, didático, histórico, teológico e social.

O grupo começa com o estudo de Alfredo Troiano, que analisa a presença de imagens com um impacto visual e afetivo marcante, que incita a meditação entre o público devoto no caminho para a educação em afetividade, a partir do Specchio di croce de Domenico Cavalca (1380-1341), da Ordem dos Pregadores de Pisa, formado na escola de São Bernardo de Claraval, que promove o cristianismo como uma religião da palavra, única e pessoal.

O artigo de Sergio Montalvo centra-se neste aspeto didático, através da análise da obra Castigos y dotrinas que un sabio dava a sus hijas, um breve tratado dos últimos anos do século XV. Este trabalho, para além do debate misógino sobre as mulheres, destaca o caráter prático dos ensinamentos de um pai a pode transferir para suas filhas, do ponto de vista didático e doutrinário.

O artigo de Germán Redondo Pérez, da literatura comparada, focaliza o objeto de estudo na tradição do ars moriendi, especificamente a partir da comparação detalhada de cinco artes do bem morrer, como diálogos literários representativos dos séculos XVI e XVII, o que nos oferece uma visão geral da conceção de morte na Idade de Ouro da literatura espanhola.

No campo do estudo da literatura medieval tardia e da hagiografia, o artigo de Mª. Àngels Herrero analisa o modelo das confissões espirituais de Gertrude María de la Santísima Trinidad, construído através do uso constante de símile e símbolo como recurso místico que nos permite compreender uma espiritualidade e religiosidade íntima e devocional entre os séculos XVII e XVIII.

Do ponto de vista da historiografia e da análise dos textos, o artigo de Alfonso Marini centra o seu objeto de análise na questão franciscana, com a contribuição das fontes e a abordagem dos problemas sobre os quais não há uniformidade, entre os quais se destacam as fontes, bem como a continuidade ou possível rutura entre São Francisco e a Ordem dos Frades Menores.

De acordo com o propósito inicial da revista Specula, de reunir estudos interdisciplinares no contexto europeu medieval tardio, o artigo de Christiane Raynaud analisa a beleza das fortalezas na Chroniques de Monstrelet e a sua sobrevivência nos manuscritos de George d'Amboise (Paris, BnF, ms 2678-2679), como exemplo da sensibilidade das fortalezas encontradas nestas crónicas mostra a sensibilidade da sociedade da época, entre a tradição francesa e a influência italiana.

Nesta linha, de análise da sociedade tardo-medieval, relacionada com a promoção de cidades e santuários, bem como com a proliferação de cultos, peregrinações, rituais e símbolos, que descrevem a emocionalidade e sensibilidade do momento, o volume encerra com o artigo de José Carlos Gimenez e Renata Cristina de Sousa Nascimento. Este estudo aborda o conceito de transferência de relíquias, no caso dos restos mortais de Santa Dulce dos Pobres, a primeira mulher nascida no Brasil a ser canonizada pela Igreja Católica cujos restos mortais foram depositados na Capela das Relíquias, construída para esse fim.

Neste volume 8 Specula, seguindo o princípio da ciência aberta, indica aos autores da revista que os números da revista estão hospedados no repositório OSF (Open Science Framework): Peirats, A. (2023, November 23). Specula. Revista de Humanidades y Espiritualidad del IVEMIR-UCV (SRHS). https://doi.org/10.17605/OSF.IO/SHA29. Este repositório já foi registrado com OpenDOAR: https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10858.

Specula publica obras sobre Humanidades e Espiritualidade nos séculos XIII a XVII, no contexto europeu, como é patente pelas línguas em que são escritos os artigos que compõem este número. Nesse sentido, os idiomas admitidos para a publicação das obras são: castelhano, valenciano, francês, italiano, português, além do inglês, desde que representem uma contribuição nova e original. A partir da direção da revista Specula, que publica em janeiro, maio e setembro, convidam-se os investigadores a partilharem os resultados da sua investigação científica, sempre atentos ao rigor necessário, que será garantido pelo sistema externo de avaliação por pares.

ANNA ISABEL PEIRATS NAVARRO
Diretora da Specula. Revista de humanidades y espiritualidad
Diretora do IVEMIR (“Institut Isabel de Villena d’Estudis Medievals i Renaixentistes”) -UCV (Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir)
Diretora do Ultreia (IVEMIR-UCV)

SPECULA.
REVUE DES HUMANITÉS ET DE LA SPIRITUALITÉ


VOLUME 8

Specula est une revue scientifique de l’Institut de recherche IVEMIR (“Institut Isabel de Villena d’Estudis Medievals i Renaixentistes”) de l’UCV. Le titre de la revue, Specula, fait référence à la tradition médiévale, selon laquelle toute la création est un reflet, tel un miroir, de l’œuvre de Dieu. Il existe tout un courant d’œuvres, telles que Speculum Humanae Salvationis, Speculum naturale, Speculum morale, Speculum Historiale, Speculum doctrinale, dont s’inspire également l’œuvre valencienne Spill de Jaume Roig, qui ont en commun, précisément, la vision ordonnée d’un monde fait à l’image de Dieu ; il s’agit d’œuvres de type moralisateur, didactique, sapientiel et encyclopédique, dans lesquelles l’interdisciplinarité est plus qu’évidente. Dans ces œuvres, dont le but est d’enseigner et d’endoctriner le récepteur, il y a de la place pour le contenu historique, philosophique, théologique, littéraire, médical, scientifique, etc.

C’est dans cette perspective de synthèse du savoir, comme recherche de la vérité scientifique, en plus du contexte moralisateur et spirituel qui est associé au terme Specula, que la revue est conçue.

Elle sera publiée tous les 4 mois, sous forme électronique et imprimée. La portée thématique des études qui seront publiées dans Specula couvre donc les Humanités et la Spiritualité, selon différentes approches, suivant la tradition “spéculative” mentionnée: théologie, philosophie, histoire, culture, littérature, édition de textes, histoire de l’art, dévotion populaire, projets innovants en humanités numériques de textes spirituels médiévaux, littérature comparée, toujours dans le but ultime d’étudier le binôme Humanités-Spiritualité. Le champ d’étude de la revue couvrira les périodes du XIIIe au XVIIe siècle, dans l’ensemble des langues romanes.

Ce huitième volume rassemble des études novatrices dans les domaines littéraire, didactique, historique, théologique et social.

Le groupe commence par l'étude d'Alfredo Troiano, qui analyse la présence d'images à fort impact visuel et affectif, qui incitent à la méditation parmi le public pieux sur le chemin de l'éducation à l'affectivité, à partir du Specchio di croce de Domenico Cavalca (1380-1341), de l'Ordre des Prêcheurs de Pise, formé à l'école Saint-Bernard de Clairvaux, qui promeut le christianisme comme une religion de la parole, unique et personnelle.

L'article de Sergio Montalvo se concentre sur cet aspect didactique, à travers l'analyse de l'œuvre Castigos y dotrinas que un sabio dava a sus hijas, un bref traité des dernières années du XVe siècle. Cet ouvrage, au-delà du débat misogyne sur les femmes, met en lumière le caractère pratique des enseignements qu'elle peut transmettre à ses filles, d'un point de vue didactique et doctrinal.

L'article de Germán Redondo Pérez, de littérature comparée, concentre l'objet d'étude sur la tradition de l'ars moriendi, en particulier à partir de la comparaison détaillée de cinq arts de la bonne mort, en tant que dialogues littéraires représentatifs des XVIe et XVIIe siècles, qui nous offre un aperçu de la conception de la mort au Siècle d'Or de la littérature espagnole.

Dans le domaine de l'étude de la littérature et de l'hagiographie de la fin du Moyen Âge, l'article de Mª. Àngels Herrero analyse le modèle des confessions spirituelles de Gertrude María de la Santísima Trinidad, construit à travers l'utilisation constante de la comparaison et du symbole comme ressource mystique qui nous permet de comprendre une spiritualité et une religiosité intimes et dévotionnelles entre le XVIIe et le XVIIIe siècle.

Du point de vue de l'historiographie et de l'analyse des textes, l'article d' Alfonso Marini concentre son objet d'analyse sur la question franciscaine, avec l'apport des sources et l'approche des problèmes sur lesquels il n'y a pas d'uniformité, parmi lesquels il convient de souligner les sources, ainsi que la continuité ou la rupture possible entre saint François et l'Ordre des Frères Mineurs.

Conformément à l'objectif initial de la revue Specula, qui consiste à rassembler des études interdisciplinaires dans le contexte européen de la fin du Moyen Âge, l'article de Christiane Raynaud analyse la beauté des forteresses dans les Chroniques de Monstrelet et leur survivance dans les manuscrits de George d'Amboise (Paris, BnF, ms 2678-2679), comme un exemple de la sensibilité des forteresses que l'on trouve dans ces chroniques montre la sensibilité de la société de l'époque, entre tradition française et influence italienne.

Dans cette ligne d'analyse de la société de la fin du Moyen Âge, liée à la promotion des villes et des sanctuaires, ainsi qu'à la prolifération du culte, du pèlerinage, des rituels et des symboles, qui décrivent l'émotivité et la sensibilité du moment, le volume se clôt avec l'article de José Carlos Gimenez et Renata Cristina de Sousa Nascimento. Cette étude aborde le concept de transfert des reliques, dans le cas des restes de sainte Dulce de los Pobres, la première femme née au Brésil à être canonisée par l'Église catholique dont les restes corporels ont été déposés dans la chapelle des Reliques, construite à cet effet.

Dans ce volume 8, Specula, suivant le principe de la science ouverte, indique que les numéros de la revue sont hébergés dans le dépôt de l'OSF (Open Science Framework): Peirats, A. (2023, November 23). Specula. Revista de Humanidades y Espiritualidad del IVEMIR-UCV (SRHS). https://doi.org/10.17605/OSF.IO/SHA29. Ce référentiel a déjà été enregistré auprès de OpenDOAR: https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10858.

Specula publie des ouvrages sur les Humanités et la Spiritualité du XIIIe au XVIIe siècle dans le contexte européen, comme en témoignent les langues dans lesquelles sont écrits les articles qui composent ce numéro. En ce sens, les langues admises pour la publication des œuvres sont: l’espagnol, le valencien, le français, l’italien, le portugais, en plus de l’anglais, à condition qu’elles apportent une contribution inédite et originale. La direction de la revue Specula, qui sera publiée en janvier, mai et septembre, invite les chercheurs à partager les résultats de leurs recherches scientifiques, en veillant toujours à la rigueur nécessaire, qui sera garantie par un système de revue par des spécialistes externes.

ANNA ISABEL PEIRATS NAVARRO
Directrice de Specula. Revue des Humanités et de la Spiritualité
Directrice de l’IVEMIR (Institut Isabel de Villena d’Estudis Medievals i Renaixentistes) – UCV (Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir)
Directrice de Ultreia (IVEMIR-UCV)