Specula: Journal of Humanities and Spirituality

Buscador

Sant Vicent Ferrer i el Compromís de Casp: de la política dinàstica a la literatura

Abstract

El present article fa una ullada a la imatge que la historiografia i l'hagiografia van projectar, durant els segles, sobre la participació de sant Vicent Ferrer al Compromís de Casp. El paper polític de sant Vicent va ser projectat amb dimensions sobrenaturals i, a través dels hagiògrafs, va arribar a popularitzar-se, especialment a partir de finals del XVIII. Poques dècades després, amb la institucionalització de la representació de milacres als carrers de València -començant per Vicent Boix-, aquella actuació política arribà ser popular, gràcies a aquell tipus de literatura.

References

Antist, V. J. (1575) La vida y historia de san Vincente Ferrer. Pedro d'Huete.

Cervera, J. (1983) Los milacres vicentinos en las calles de Valencia. Del Cénia al Segura.

Crònica (2022). Crònica universal de 1427. A cura de J. Mompó Navarro. Publicacions de la Universitat de València.

Chismol, G. (2019). La relació epistolar dels jurats de València amb Sant Vicent Ferrer al voltant de l’Interegne (1410-1412), Mirabilia / MedTrans (9), 24-36.

Diago, F. (1600). Historia de la vida, milagros, muerte y discípulos del bienaventurado predicador apostólico valenciano san Vincente Ferrer. Gabriel Graells i Girald Dotil.

Escartí, V. J. (2019a). Literatura valenciana en les festes de sant Vicent Ferrer (1755). Institució Alfons el Magnànim - CVEI.

Escartí, V. J. (2019b). Celebrar sant Vicent: festa i literatura. La ciutat de València i les festes dels centenars de la canonització de sant Vicent Ferrer (1455-1955). Ajuntament de València.

Escartí, V. J. - Ribera Ribera, J. (2019) El Llibre de memòries de la ciutat de València (1308-1644). Ajuntament de València.

Escolano, G. (1611) Segunda parte de la Década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y reyno de Valencia. Pere Patrici Mei.

Ferrando, A. (1996). La vida de sant Vicent Ferrer. Vicent Garcia Editors.

Ferrer, V. (1988). Sermons. A cura de G. Schib. Vol. VI. Barcino.

Fuertes, J. V. (2021). Els milacres vicentins de Vicent Boix. Estudi i edició. Universitat de València. Tesi doctoral inèdita.

Gavaldà, F. (1682). Vida de el ángel, profeta y apóstol valenciano san Vicente Ferrer. València:

Gimeno, F. M. (2012). El Compromiso de Caspe: diario del proceso. Institución Fernando el Católico.

Ferrer de Valdecebro, A. (1682). Historia de la vida maravillosa y admirable del segundo Pablo apóstol de Valencia, San Vicente Ferrer. Mateo de Llanos.

Martínez Ortiz, J. (1954), Ensayo de un catálogo de "milacres" de san Vicente Ferrer. Revista Valenciana de Filologia (4), 239-364.

Miralles, M. (2011). Crònica i Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim. A cura de M. Rodrigo Lizondo. Publicacions de la Universitat de València.

Roca Ricart, R. (2013). «El record de sant Vicent Ferrer al llarg dels segles XIX i XX», dins Bellveser, R. (coord.) Els valencians en el Compromís de Casp i en el Cisma d’Occident. Institució Alfons el Magnànim, p. 503-526.

Valla, L. (2002). Historia de Fernando de Aragón. Ed. S. López Moreda. Akal.

Viciana, M. de (2002) Libro tercero de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reino. A cura de J. Iborra. Publicacions de la Universitat de València.

Vidal, F. (1735) Historia de la portentosa vida y milagros del valenciano apóstol de Europa, san Vicente Ferrer, con su misma doctrina reflexionada. Josep Estevan Dolç.

Downloads

Download data is not yet available.