ULTRACORRECCIONS LLINGÜÍSTIQUES EN VALENCIÀ

Autores/as

  • Xaverio Ballester Universidad de Valencia

Palabras clave:

Llingüística, ultracorrecció, llengua valenciana

Resumen

Encara que l’ultracorrecció llingüística ha segut tradicionalment considerada un fenomen estrany i marginal, constituïx en realitat, com intentarem ací mostrar, un sòlit pilar per a fonamentar data, arguments i propostes per a qualsevol historiador de la llengua i ademés sol presentar una informació sociollingüística molt digna d’interés. Per ad este propòsit la llengua valenciana és especialment útil a causa d’algunes molt vistoses ultracorreccions.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Aguiló y Fuster, Marian (1873). Chronica o comentaris del gloriosissim e

invictissim Rey en Jacme Primer Rey d’Aragó. De Mallorques e de Valencia

compte de Barcelona e de Montpesler. Barcelona: Llibreria d’Alvar

Verdaguer.

Aladern, Joseph (1903). Lo català ¿es Idioma ó Dialecte? Barcelona: Imp. de

Vidal y Planuch.

Alcanyis, Luys [= D’Alcanyiz, Lluis] (1914). Regiment preservatiu e curatiu

de la pestilencia. Barcelona: Impremta Catalonia [1490 = Librerías París-

Valencia, Valéncia 1992].

Alcover, Antoni M. & Moll, Francesc de B. (2001/2). Diccionari català-valencià-

balear, seu electrònica [1926-1962 primera edició].

Anònim (1837). EL Mole. Valéncia: Imprenta de López [= Librerías París-Valencia,

Valéncia 1993].

Anònim (1841). El Papafigo. Valéncia: Imprenta a carrec de Ventura Lluch [=

Librerías París-Valencia, Valéncia 1993].

Arbuxech, Gaspar Blay (1666). Sermo de la Conquista de la molt insigne,

noble, leal, coronada ciutat de Valencia. Valéncia: Geroni Vilagrasa [=

Librerías París-Valencia, Valéncia 1985].

Armengol Valenzuela, Pedro (1905). Obras de S. Pedro Pascual. Mártir,

Obispo de Jaén y Religioso de la Merced, en su lengua original, con la

traducción latina y algunas anotaciones. Roma: Tipografia della Pace di

F. Cuggiani, vol. I.

Armengol Valenzuela, Pedro (1907). Obras de S. Pedro Pascual. Mártir, Obispo

de Jaén y Religioso de la Merced, en su lengua original, con la traducción

latina y algunas anotaciones. Roma: Imprenta Salustiana, voll. II.

Badía Margarit, Antonio M.ª (1950). “Regles de esquivar vocables o mots

grossers o pagesívols”. Unas normas del siglo xv sobre pureza de la lengua

catalana. i Introducción. Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de

Barcelona, 23, 137-152.

Balader, Joaquín (1872). Miseria y Compañía. Valéncia: Librería de Juan

Mariana y Sanz.

Balader, Joaquín (1883). Asertar errant. Valéncia: Imprenta y Librería de R.

Ortega [= Librerías París-Valencia, Valéncia 1992].

Beltran Calvo, Vicent i Segura-Llopes, Carles (20182). Els Parlars Valencians.

Valéncia: Universitat de València.

[Bernat Baldoví, Chusep] (1845). El virgo de Visanteta y el alcalde de Favara

ó El parlár bé no costa un pacho. Benimàmet (Valéncia): Imprenta de

Llepa-crestes [= Librerías París-Valencia, Valéncia 1991].

[Bernat Baldoví, Chusep] (1861). Pascualo y Visanteta ó el tribunal de Favara,

Valéncia: Imp. de La Opinió [= Librerías París-Valencia, Valencia 1991].

Brusola, Román José [= R. J. B.] (1853). El amic dels llauradors ó aforismes

rurals. Valéncia: Imprenta de Jusèp Rius.

Casanova, Emili (2004). La situación lingüística en la Comunidad Valenciana:

el valenciano, caracterización y justificación. En E. Ridruejo (Coord.),

Las otras lenguas de España (pp. 117-163). Valladolid: Universidad de

Valladolid.

Casanova, Emili (2014). La presència de la tradició lexicogràfica valenciana

en el Diccionari normatiu valencià (DNV): l’exemple del Vocabulario Valenciano-

Castellano de Cabrera (1868/1899). Anuari de Filologia. Antiqua

et Mediaevalia, 4, 231-275.

Cremonesi, Carla (19673). Nozioni di grammatica storica provenzale. Varese-

Milán: Istituto Editoriale Cisalpino.

Colom y Sales, Juan (1874). Cuatre comics d’ocasió. Pieza bilingüe original

y en verso. Valéncia: Imprenta de Salvador Amargós [= Librerías París-Valencia,

Valéncia 1992].

Colón Domènech, Germà (1970). El nom de fonts del poeta Ausiàs March.

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 46, 161-214.

Costa Catala, Joan S. J. intr. i trans. (1998). La Biblia Parva de Sant Pere

Pasqual. Valéncia: Lo Rat Penat.

Escrig, José (1851). Diccionario valenciano-castellano. Valéncia: Imprenta

de J. Ferrer de Orga, II voll.

Diéguez, M.ª Àngels [i Ferragut, Concha] (2012). Llibre de la Cort del Justícia

d’Alcoi. Valéncia: Universitat de València - Acadèmia Valenciana de

la Llengua.

Fenollar, Bernat, Gaçull, Jaume, Moreno, Joan et al. (1877). Lo Procés de les

Olives. Valéncia: Llibreria de Francesch Aguilar [= 1497 = París-Valencia,

Valéncia 1980].

Ferrando i Francés, Antoni (1989). La formació històrica del valencià. En

Segon Congrés Internacional de la Llengua catalana (1986) (pp. 399-428,

vol. VIII). Valéncia: Institut de Filologia Valenciana.

Ferrer i Jané, Joan (2008). Ibèric ka?taun: un element característic del lèxic

sobre torteres. Cypsela, 17, 253-271.

Ferrer i Jané, Joan i Sànchez Rodríguez, Marina (2017). L’enigma B’oïde al

descobert: kas´taum i baikar en sengles inscripcions ibèriques sobre una

tortera i un vaset de Camps de l’Hospital (Vilademuls). Revista d’Arqueologia

de Ponent, 27, 221-236.

Fullana Mira, Lluis R. P. (1921). Vocabulari ortogràfic valencià-castellà.

Valéncia: Editorial “Edeta”.

Fullana Mira, Lluis R. P. (1922). Compèndi de la Gramática Valenciana.

Valéncia: Librería de la Vda. De R. Ortega.

Gimeno, Juan Manuel (2002). El parlar de la comarca de l’Horta de Valencia.

Caracteristiques i estat actual. En I Congres de la Llengua valenciana (17,

, 19 de maig de 1985) (pp. 347-359). Elig: Patronato Histórico Artístico

Cultural d’Elig.

Guinot Rodríguez, Enric (1999). Els fundadors del Regne de València. Repoblament,

antroponímia i llengua a la València medieval. Valéncia: Tres i

Quatre, II voll.

Guinot Rodríguez, Enric, Diéguez, M. Àngels i Ferragud, Carmel (2008). Llibre

de la Cort del Justícia de València (1280 - 1282). Valéncia: Universitat de

València - Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Hinojosa, Joaquín (1999). Los judíos en tierras valencianas. Valéncia: Institució

Alfons el Magnànim.

Liern, Rafael María (1864). Aiguarse la festa. Valéncia: Imprenta de Ferrer de

Orga [= Librerías París-Valencia, Valéncia 1991].

Lladró y Mallí, Rafael [= R. LL. y M.] (1855). A falta de buenos, ó Rafela la

filanera. Valéncia: Imprenta de D. J. Mariana [= Librerías París-Valencia,

Valéncia 1990].

Llull Martí, Antoni (2011). Eleazar, Ausiàs i Llàtzer, tres formes distintes d’un

mateix nom. En R. Bassa i F. Latorre (Coords.), XXIII Jornada d’Antroponímia

i Toponímia (pp. 31-36). Palma: Universitat de les Illes Balears.

López Verdejo, Voro (20172). Diccionario General de la Lengua Valenciana.

Valéncia: Real Acadèmia de Cultura Valenciana, II voll.

Lozano, Josep (2012). Pere Joan Porcar: Coses evengudes en la ciutat y regne

de València [sic]. Dietari (1585-1629). Valéncia: Universitat de València.

Martí Mestre, Joaquim (2009). Josep Bernat i Baldoví. La tradició popular i

burlesca. Catarroja - Barcelona: Editorial Afers.

Martí y Gadea, Joaquín (1891). Diccionario general valenciano - castellano.

Valéncia: Imprenta de J. Canales Romá, II voll [= París Valencia, Valéncia

.

Martí y Gadea, Joaquín (1892). Caps y senteners. Valéncia: Imp. De Chusep

Canales Romá [= Librerías París - Valencia, Valéncia 2009].

Martí y Gadea, Joaquín [= Anònim] (1906). Tròços y mósos ó retalls de la

nòstra tèrra, per un aficionat, molt pagát de les còses d’ella. Valéncia: Imp.

de Antonio López y C.ª.

Martí y Gadea, Joaquín (1909). Vocabulario valenciano - castellano en secciones.

Valéncia: Imprenta de A. López y Compª. [= Librerías París - Valencia,

Valéncia 2002].

[Martí y Gadea, En Jogim] (1915). Vocabulari Monosilábich Valenciá - Castellá.

Valéncia: s. i.

Martines, Josep (2000). El Valencià del segle xix. Estudi lingüístic del Diccionario

Valenciano de Josep Pla i Costa. Valéncia - Barcelona: Institut Interuniversitari

de Filologia Valenciana - Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Martorell, Joanot (1490). Tirant lo Blanch. Valéncia: s.i. [= Librerías París -

Valencia, Valéncia 2003].

Millás, Manuel (1876). Al sant per la peaña. Valéncia: Imprenta á c. de Cárlos

Verdejo, [= Librerías París-Valencia, Valéncia 2005].

Nebot Pérez, José (1894). Apuntes para una gramática valenciana popular.

Valéncia: Imprenta de Ripollés.

Ovara, José (1877). ¡Dimats 13! Valéncia: Librería de Pascual Aguilar.

Ovara, José (1879). Un aprenent de lletí. Valéncia: Librerías de Juan Mariana

y Sanz, [= Librerías París-Valencia, Valéncia 1998].

Pascual Tirado, Josep (1922). Contalles de la terra: Tomba-tossals. Boletín de

la Sociedad Castellonense de Cultura, 3(30), 357-361.

Pastor Fustér, Justo (1827). Breve vocabulario valenciano-castellano sacado

de varios autores. Valéncia: Imprenta de José Gimeno.

Pereç, Miquel (1510). La vida de sãt vicent ferrer. Valéncia: Stampada per Joan

Jofre de Brianso [= Librerías París-Valencia, Valéncia 1997].

Peris Celda, Josep (1926). La peixca de la ballena. [Valéncia: ] s.e. [= A. S. P.,

s. l. 1993].

Ponsoda Sanmartín, Joan J. (1996). El català i l’aragonés en els inicis del

Regne de València segons el Llibre de Cort de Justícia de Cocentaina

(1269-1295). Alcoy: Marfil.

Raga, Frances (1998). Mosatros. Veus de valencià veu. Valéncia: Egisa.

Quintanilla, Alberto (1998). Estudios de Fonología Ibérica. Vitoria: Universidad

del País Vasco.

Ribera Ribera, Josep (2015). El diccionari inèdit de C. M. G. en el panorama

de la lexicografía catalana del segle xix al País Valencià. Estudi lingüístic

i edició. Valéncia: Universitat de Valencia.

Ros, Carlos (1764). Diccionario Valenciano-Castellano. Valéncia: Imprenta

de Benito Monfort [= Librerías París-Valencia, Valéncia 1998].

Ros, Carlos (1820). Rondalla de Rondalles á imitació del Cuento de Cuentos

de Don Francisco de Quevedo. Valéncia: Benét Monfort [= 1767 = Librerías

París-Valencia, Valéncia 1979].

Sánchez Casabón, Ana Isabel (1995). Alfonso II Rey de Aragón, Conde de

Barcelona y Marqués de Provenza. Documentos (1162-1196). Zaragoza:

Institución “Fernando el Católico”.

Sempere, Andreu (1749). Prima Grammaticæ Latinæ In?titutio, tribus libris

explicata. Palma de Mallorca: Viuda de Guasp [= 1559 = París-Valencia,

Valéncia 1979].

Schultz-Gora, Oskar (19736). Altprovenzalisches Elementarbuch. Heidelberg:

Carl Winter - Universitätsverlag.

Solé-Morata, Neus, Bertranpetit, Jaume, Comas, Davis i Calafell, Francesc

(2015). Y-chromosome diversity in Catalan surname samples: insights into

surname origin and frequency. European Journal of Human Genetics, 23,

-1557.

Torró Abad, Josep (2009). Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina (1269,

-1278, 1288-1290). Valéncia: Universitat de València.

Untermann, Jürgen (1990). Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band III.

Die iberische Inschriften aus Spanien. 2. Die Inschriften. Wiesbaden: Dr.

Ludwig Reichert Verlag.

Viguera Molíns, María J. (1996). Sobre el mombre de Ibn Mardan?š. Al-Qantara,

(1), 231-238.

[Vives Azpiroz, Rafael] (1860). Les marors de una fadrina ó el viudo vert.

Valéncia. Imprenta de Salvador Martínez [= Librerías París-Valencia, Valéncia

.

Publicado

2021-05-08