La Toponímia Romànica en l’Onomasticon de J. Coromines

Autores/as

  • Emili Casanova Facultat de Filologia. Universitat de València.

Palabras clave:

Romània, toponímia, Coromines, català–valencià, etimologia, comparativisme

Resumen

Coromines ha estat l’autor que més i més bé ha estudiat la toponímia hispànica, especialment la valenciana i la catalana, sempre des d’una perspectiva romànica, intentant explicar de la millor manera possible els ètims i les motivacions de les creacions toponímiques d’ara i les antigues ja desaparegudes. L’article intenta mostrar el mètode toponímic de Coromines, la seua obra magna, l’Onomasticon Cataloniae, una bona quantitat d’etimologies toponímiques proposades tenint–ne en compte l’existència en altres parts de la Romànica i les explicacions que s’hi han donat per a topònims semblants. Tot pensat per a aplicar este mètode al futur Onomasticon Hispaniae, en fase de preparació per un grup d’investigadors universitaris de tot Espanya.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

ASTOR, Jacques (2002), Dictionnaire des noms de famille et noms de lieux du Midi de la France, Millau.

BADIA I MARGARIT, Antoni Mª (1997), «Joan Coromines (1905–1997): Necrologica)», en Revue de Linguistique Romane 61, pp. 300–308.

BALDINGER, Kurt (1998), «Los dos nuevos diccionarios de Coromines para el español y el catalán (DECH y DCAtr). Reflexiones críticas», en Andrés–Suárez, Inés, Estudios de lingüística y filología españoles, homenaje a Germà Colón, Madrid: Gredos, pp. 85–113.

BILLY, Pierre–Henry (2011), Dictionnaire des noms de lieux de la France, París: Errance.

COLON, Germà (1962), «El Diccionario de Corominas. Notas de lexicografía y etimología hispánicas», en Zeischrift für romanische Philologie 78, pp. 59–96.

COROMINAS, Joan (1973), «De toponimia vasca y vasco–románica en los Bajos–Pirineos», en Fontes Linguae Vasconum. Studia et Documenta (Pamplona), iv, 12, pp. 299–319.

COROMINES, Joan (1973), «Du nouveau sur la toponymie occitane: Recherches sur les noms de lieux préromans de Languedoc et de Gascogne», En Beiträge zur Namenforschung. Neueu Folge (Heidelberg), viii, pp. 193–308.

COROMINES, Joan (1976), «Elementos prelatinos en las lenguas romances hispánicas», En Actas del i Coloquio sobre lenguas y culturas preromanas de la Península Ibérica, Salamanca, 1974, Salamanca, Universidad de Salamanca, pp. 87–184.

COROMINES, Joan (1980–1991), Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Barcelona, Curial–La Caixa, 9 vols.

COROMINES, Joan (1955–57), Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, 4 vols, Madrid, Gredos.

COROMINES, Joan (1965–1970), Estudis de toponímia catalana (ETC), 2 vols., Barcelona, Barcino.

COROMINES, Joan (1971), Lleures i converses d’un filòleg, Barcelona: Club Editor.

COROMINES, Joan (1989–1997), Onomasticon Cataloniae, Barcelona, 8 vols., Curial–La Caixa.

COROMINES, Joan (1972), Tópica Hespérica, Estudios sobre los antiguos dialectos, el substrato y la toponimia romances, 2 vols., Madrid, Gredos.

GASCA QUEIRAZZA, Giuliano i Altres (1990), Dizionario di toponomastica italiana, Torino UTET.

GULSOY, Joseph (2001), «L’Onomasticon Cataloniae i la recerca futura», en Actes del XXV Col·loqui de la Sociedtat de’Onomàstica 1999–BISO 86, pp. 247–272.

GULSOY, Joseph (1964), «Corominas’ Research for his Onomasticon Cataloniae», en Hispanic Review, 32, 1964, pp. 247–255.

MOREU–REY, Enric, «Índexs de topònims registrats en els volums del DECat», en Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica vi, p. 14–16; vii, p. 12–15; xi, p. 16–18; xvi, p. 46–48; xxi, p. 26–29; xxvi, p. 75–76 ; xxxi, p. 48–50 ; xxxiv, p. 54–55 i xlvi, pp. 58–59.

SOLÀ, Joan (2000), «Joan Coromines i Vigneaux: 1905–1997: Necrològica», en Estudis Romànics, xxii, pp. 342–350.

VENY, Joan (1996), Onomàstica i dialectologia, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

VENY, Joan (2008), «Joan Coromines, etimologista», en Teresa Cabré, M. Prat, J. Torruella, eds., Joan Coromines i la filologia romànica, Barcelona: UAB, pp. 115–149.

VENY, Joan (2007), «Coromines, colós de l’etimologia», en Zeitschrift für Katalanistik, 20, pp. 3–20.

Descargas

Publicado

2020-11-30